SERVEIS / SERVICIOS

Descobreix tots els serveis que oferim.
Descubre todos los servicios que ofrecemos.

CENTRE DE DIA

La nostra institució està especialitzada en oferir serveis d'atenció diürna a persones majors. El nostre objectiu principal és fomentar el màxim nivell d'autonomia en cada individu, proporcionant un suport integral i seguiment personalitzat a través de serveis i activitats dissenyats específicament per cobrir les seves necessitats físiques, psicològiques, cognitives i emocionals. 
A més de centrar-nos en el benestar dels nostres usuaris, també oferim suport a les seves famílies i cuidadors. Ens comprometem a mantenir els éssers estimats informats sobre les activitats diàries, l'evolució de la persona atesa, i a comunicar possibles canvis en el seu estat de salut, ànim o actitud davant dinàmiques de grup, entre altres aspectes rellevants. 
Al nostre centre, entenem la importància de col·laborar estretament amb les famílies per assegurar-nos que l'atenció que oferim sigui integral i acord amb les necessitats específiques de cada usuari. Ens enorgulleix ser un punt de suport fiable per a les persones majors i els seus éssers estimats en la seva recerca d'una vida més plena i autònoma.

CENTRO DE DÍA

Nuestra institución se especializa en brindar servicios de atención diurna a personas mayores. Nuestro principal objetivo es fomentar el máximo nivel de autonomía en cada individuo, proporcionando un apoyo integral y seguimiento personalizado a través de servicios y actividades diseñados específicamente para cubrir sus necesidades físicas, psicológicas, cognitivas y emocionales.

Además de enfocarnos en el bienestar de nuestros usuarios, también ofrecemos apoyo a sus familias y cuidadores. Nos comprometemos a mantener a los seres queridos informados sobre las actividades diarias, la evolución de la persona atendida, y a comunicar posibles cambios en su estado de salud, ánimo o actitud frente a dinámicas de grupo, entre otros aspectos relevantes.

En nuestro centro, entendemos la importancia de colaborar estrechamente con las familias para asegurarnos de que la atención que brindamos sea integral y acorde a las necesidades específicas de cada usuario. Nos enorgullece ser un punto de apoyo confiable para las personas mayores y sus seres queridos en su búsqueda de una vida más plena y autónoma.

FISIOTERÀPIA

Oferim programes personalitzats de fisioteràpia i activitat física dissenyats específicament per abordar la sarcopènia, que és la pèrdua de massa muscular relacionada amb l'envelliment. El nostre enfocament se centra en sessions de 3 hores de durada, de dilluns a divendres, amb resultats sumament positius.

La sarcopènia, un fenomen comú en el procés d'envelliment, es caracteritza per la disminució progressiva de la massa muscular i la força. Els nostres programes busquen contrarestar aquest procés mitjançant exercicis personalitzats i fisioteràpia adaptada, amb l'objectiu de millorar la força muscular, la mobilitat i la qualitat de vida en general.

En participar a les nostres sessions, els individus experimenten beneficis notables, com l'augment de la massa muscular, la millora de la capacitat funcional i la promoció d'un envelliment actiu i saludable. Estem compromesos en oferir resultats tangibles i positius per aquells que busquen combatre els efectes de la sarcopènia i millorar el seu benestar físic i emocional.FISIOTERAPIA

Ofrecemos programas personalizados de fisioterapia y actividad física diseñados específicamente para abordar la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular relacionada con el envejecimiento. Nuestro enfoque se centra en sesiones de 3 horas de duración, de lunes a viernes, con resultados sumamente positivos.

La sarcopenia, un fenómeno común en el proceso de envejecimiento, se caracteriza por la disminución progresiva de la masa muscular y la fuerza. Nuestros programas buscan contrarrestar este proceso a través de ejercicios personalizados y fisioterapia adaptada, con el objetivo de mejorar la fuerza muscular, la movilidad y la calidad de vida en general.

Al participar en nuestras sesiones, los individuos experimentan beneficios notables, como el aumento de la masa muscular, la mejora de la capacidad funcional y la promoción de un envejecimiento activo y saludable. Estamos comprometidos en brindar resultados tangibles y positivos para aquellos que buscan combatir los efectos de la sarcopenia y mejorar su bienestar físico y emocional.INFERMERIA I PODOLOGIA

Al cor del nostre centre, l'atenció d'infermeria juga un paper fonamental en l'atenció personalitzada i centrada en l'usuari. El nostre equip d'infermers altament qualificats es dedica a fer un seguiment meticulós de tots els aspectes relacionats amb la salut dels nostres usuaris. Això inclou la presa regular de constants vitals, avaluacions cognitives i anàlisis del nivell de dependència.

Ens enorgulleix oferir una atenció d'infermeria integral que va més enllà de la simple observació de signes vitals. Ens dediquem a establir una connexió propera amb cada usuari, entenent les seves necessitats individuals i proporcionant un suport continu. Aquest enfocament personalitzat ens permet adaptar els plans d'atenció per satisfer les demandes específiques de cada persona.

A més, implementem el Programa d'Intervenció Assistencial Integral (PIAI), coordinant de manera eficient i efectiva l'atenció d'infermeria. Aquest programa assegura una comunicació fluïda entre els professionals de la salut, optimitzant la qualitat i la continuïtat de l'atenció. L'atenció d'infermeria no només se centra en aspectes físics, sinó que també aborda la salut emocional i el benestar general dels nostres usuaris.

En l'àmbit de la podologia, el nostre servei especialitzat es centra en el diagnòstic i tractament del peu diabètic, oferint cures preventives i correctives. En conjunt, el nostre equip d'infermeria es compromet a oferir una atenció holística, on la connexió humana i l'atenció individualitzada són prioritats fonamentals.


ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA 

En el corazón de nuestro centro, la atención de enfermería desempeña un papel fundamental en la atención personalizada y centrada en el usuario. Nuestro equipo de enfermeros altamente calificados se dedica a realizar un seguimiento meticuloso de todos los aspectos relacionados con la salud de nuestros usuarios. Esto incluye la toma regular de constantes vitales, evaluaciones cognitivas y análisis del nivel de dependencia.

Nos enorgullece ofrecer una atención de enfermería integral que va más allá de la mera observación de signos vitales. Nos dedicamos a establecer una conexión cercana con cada usuario, entendiendo sus necesidades individuales y proporcionando un apoyo continuo. Este enfoque personalizado nos permite adaptar los planes de atención para satisfacer las demandas específicas de cada persona.

Además, implementamos el Programa de Intervención Asistencial Integral (PIAI), coordinando de manera eficiente y efectiva la atención de enfermería. Este programa asegura una comunicación fluida entre los profesionales de la salud, optimizando la calidad y la continuidad de la atención. La atención de enfermería no solo se centra en aspectos físicos, sino que también aborda la salud emocional y el bienestar general de nuestros usuarios.

En el ámbito de la podología, nuestro servicio especializado se enfoca en el diagnóstico y tratamiento del pie diabético, ofreciendo cuidados preventivos y correctivos. En conjunto, nuestro equipo de enfermería se compromete a brindar una atención holística, donde la conexión humana y la atención individualizada son prioridades fundamentales.

PSICÒLOGA

En el nostre centre de dia, reconeixem la importància integral del benestar, per la qual cosa també ens centrem en l'aspecte psicològic dels nostres usuaris. Implementem avaluacions i proves cognitives dissenyades per comprendre i abordar les necessitats específiques de cada individu.

El nostre equip de professionals qualificats realitza proves cognitives regularment, amb l'objectiu d'avaluar les funcions mentals, la memòria i altres habilitats cognitives. Aquestes proves ens proporcionen informació valuosa que utilitzem per adaptar els nostres programes i serveis, garantint un enfocament personalitzat que abordi tant les necessitats físiques com les psicològiques dels nostres usuaris.

Entenem que la salut mental és una part fonamental del benestar general, i en incloure avaluacions psicològiques en les nostres pràctiques, ens assegurem d'oferir un enfocament integral que promogui l'autonomia i millori la qualitat de vida de qui confia en els nostres serveis.

PSICÓLOGA

En nuestro centro de día, reconocemos la importancia integral del bienestar, por lo que también nos centramos en el aspecto psicológico de nuestros usuarios. Implementamos evaluaciones y test cognitivos diseñados para comprender y abordar las necesidades específicas de cada individuo.

Nuestro equipo de profesionales cualificados lleva a cabo test cognitivos regularmente, con el objetivo de evaluar las funciones mentales, la memoria y otras habilidades cognitivas. Estos tests nos proporcionan información valiosa que utilizamos para adaptar nuestros programas y servicios, garantizando un enfoque personalizado que aborde tanto las necesidades físicas como las psicológicas de nuestros usuarios.

Entendemos que la salud mental es una parte fundamental del bienestar general, y al incluir evaluaciones psicológicas en nuestras prácticas, nos aseguramos de ofrecer un enfoque integral que promueva la autonomía y mejore la calidad de vida de quienes confían en nuestros servicios.

ANIMACIÓ

El nostre centre de dia per a persones majors es enorgulleix d'oferir una varietat d'activitats d'animació dissenyades per fomentar la participació activa, el benestar emocional i l'enriquiment social. Aquestes activitats, adaptades a les preferències individuals i les capacitats de cada usuari, busquen crear un entorn estimulant i positiu.

Organitzem sessions d'exercicis físics dissenyats per promoure la mobilitat i la salut física. A més, realitzem tallers creatius que abasten des de manualitats i pintura fins a música i expressió artística, oferint als nostres usuaris l'oportunitat d'explorar i nodrir les seves habilitats creatives.

L'estimulació cognitiva és una part fonamental de les nostres activitats. Fem jocs i reptes mentals, així com sessions de reminiscència per reforçar la memòria i mantenir actives les funcions cognitives.

La socialització és un altre aspecte essencial de les nostres activitats. Organitzem esdeveniments socials, berenars compartits i celebracions temàtiques que fomenten la interacció i la creació de llaços afectius entre els participants.

A més, ens assegurem d'estar al corrent de les preferències i necessitats dels nostres usuaris, adaptant constantment les nostres activitats per garantir una experiència enriquidora i personalitzada per a cada individu.

En resum, el nostre objectiu és proporcionar un ambient estimulant i acollidor on els usuaris puguin gaudir d'activitats que promoguin el seu benestar físic, emocional i social, contribuint així a una qualitat de vida més plena i activa.

ANIMACIÓN

Nuestro centro de día para personas mayores se enorgullece de ofrecer una variedad de actividades de animación diseñadas para fomentar la participación activa, el bienestar emocional y el enriquecimiento social. Estas actividades, adaptadas a las preferencias individuales y las capacidades de cada usuario, buscan crear un entorno estimulante y positivo.

Organizamos sesiones de ejercicios físicos diseñados para promover la movilidad y la salud física. Además, llevamos a cabo talleres creativos que abarcan desde manualidades y pintura hasta música y expresión artística, brindando a nuestros usuarios la oportunidad de explorar y nutrir sus habilidades creativas.

La estimulación cognitiva es una parte fundamental de nuestras actividades. Realizamos juegos y desafíos mentales, así como sesiones de reminiscencia para fortalecer la memoria y mantener activas las funciones cognitivas.

La socialización es otro aspecto esencial de nuestras actividades. Organizamos eventos sociales, meriendas compartidas y celebraciones temáticas que fomentan la interacción y la creación de lazos afectivos entre los participantes.

Además, nos aseguramos de estar al tanto de las preferencias y necesidades de nuestros usuarios, adaptando constantemente nuestras actividades para garantizar una experiencia enriquecedora y personalizada para cada individuo.

En resumen, nuestro objetivo es proporcionar un ambiente estimulante y acogedor donde los usuarios puedan disfrutar de actividades que promuevan su bienestar físico, emocional y social, contribuyendo así a una calidad de vida más plena y activa.

ACTIVITATS LÚDIQUES

En el nostre centre de dia, ens dediquem a proporcionar una experiència enriquidora i divertida pels nostres usuaris a través d'una varietat d'activitats lúdiques. Aquestes activitats estan dissenyades no només per entretenir, sinó també per fomentar la socialització, l'estimulació cognitiva i el benestar emocional.Organitzem jocs de taula adaptats a diferents nivells d'habilitat, que van des de clàssics com l'escacs i les cartes fins a opcions més creatives i participatives. Aquestes activitats promouen la interacció social i l'agilitat mental, alhora que ofereixen moments de diversió i camaraderia.Les sessions de bingo i altres activitats similars són populars, ja que ofereixen emoció, competència amistosa i oportunitats per a la conversa entre els participants. A més, organitzem esdeveniments temàtics i celebracions que proporcionen un ambient festiu i estimulant.La música també té un paper important a les nostres activitats lúdiques. Realitzem sessions de música en viu, on els usuaris poden gaudir d'interpretacions musicals i participar en activitats de cant o ball segons les seves preferències.Adaptem contínuament les nostres activitats lúdiques per satisfer les necessitats i interessos dels nostres usuaris, assegurant-nos d'ofereix un ventall d'opcions perquè tothom pugui participar i gaudir. En resum, el nostre objectiu és crear un entorn alegre i vibrant on les persones majors puguin gaudir d'activitats divertides, mentre reforcen les seves connexions socials i estimulen la seva ment de manera positiva.

ACTIVIDADES LÚDICAS

En nuestro centro de día, nos dedicamos a proporcionar una experiencia enriquecedora y divertida para nuestros usuarios a través de una variedad de actividades lúdicas. Estas actividades están diseñadas no solo para entretener, sino también para fomentar la socialización, la estimulación cognitiva y el bienestar emocional.Organizamos juegos de mesa adaptados a diferentes niveles de habilidad, que van desde clásicos como el ajedrez y las cartas hasta opciones más creativas y participativas. Estas actividades promueven la interacción social y la agilidad mental, al tiempo que brindan momentos de diversión y camaradería.Las sesiones de bingo y otras actividades similares son populares, ya que ofrecen emoción, competencia amistosa y oportunidades para la conversación entre los participantes. Además, organizamos eventos temáticos y celebraciones que proporcionan un ambiente festivo y estimulante.La música también desempeña un papel importante en nuestras actividades lúdicas. Realizamos sesiones de música en vivo, donde los usuarios pueden disfrutar de interpretaciones musicales y participar en actividades de canto o baile según sus preferencias.Adaptamos continuamente nuestras actividades lúdicas para satisfacer las necesidades e intereses de nuestros usuarios, asegurándonos de ofrecer una variedad de opciones para que todos puedan participar y disfrutar. En resumen, nuestro objetivo es crear un entorno alegre y vibrante donde las personas mayores puedan disfrutar de actividades divertidas, mientras fortalecen sus conexiones sociales y estimulan su mente de manera positiva

TALLERS COGNITIUS

En el nostre centre, ens dediquem a potenciar la salut cognitiva dels nostres usuaris mitjançant la realització de diversos tallers dissenyats per estimular i reforçar les seves funcions mentals. Aquests tallers cognitius estan orientats a mantenir i millorar l'agilitat mental, la memòria i altres habilitats cognitives essencials. Organitzem sessions d'exercicis mentals que inclouen trencaclosques, jocs de memòria i activitats de resolució de problemes. Aquestes activitats estan dissenyades no només per desafiar la ment, sinó també per proporcionar un entorn divertit i social on els usuaris puguin interactuar i compartir experiències. 
Els tallers de reminiscència són una altra part fonamental de la nostra oferta. Aquests tallers permeten als participants recordar i compartir records significatius de les seves vides, fomentant així la connexió emocional i l'enriquiment personal. 
L'adaptabilitat és clau en els nostres tallers cognitius. Ens esforcem per personalitzar les activitats segons les necessitats individuals de cada participant, garantint així que tots puguin beneficiar-se d'una experiència cognitivament enriquidora.
En resum, els nostres tallers cognitius busquen no només mantenir la ment activa, sinó també cultivar un ambient col·laboratiu i estimulant on cada usuari pugui gaudir d'un desenvolupament cognitiu positiu i continu.

TALLERES COGNITIVOS

En nuestro centro, nos dedicamos a potenciar la salud cognitiva de nuestros usuarios mediante la realización de diversos talleres diseñados para estimular y fortalecer sus funciones mentales. Estos talleres cognitivos están orientados a mantener y mejorar la agilidad mental, la memoria, y otras habilidades cognitivas esenciales.

Organizamos sesiones de ejercicios mentales que incluyen rompecabezas, juegos de memoria y actividades de resolución de problemas. Estas actividades están diseñadas no solo para desafiar la mente, sino también para proporcionar un entorno divertido y social donde los usuarios puedan interactuar y compartir experiencias.

Los talleres de reminiscencia son otra parte fundamental de nuestra oferta. Estos talleres permiten a los participantes recordar y compartir recuerdos significativos de sus vidas, fomentando así la conexión emocional y el enriquecimiento personal.

La adaptabilidad es clave en nuestros talleres cognitivos. Nos esforzamos por personalizar las actividades según las necesidades individuales de cada participante, garantizando así que todos puedan beneficiarse de una experiencia cognitivamente enriquecedora.

En resumen, nuestros talleres cognitivos buscan no solo mantener la mente activa, sino también cultivar un ambiente colaborativo y estimulante donde cada usuario pueda disfrutar de un desarrollo cognitivo positivo y continuo.

PERRUQUERIA

Al nostre centre de dia, oferim un servei de perruqueria situat directament a les nostres instal·lacions, proporcionant comoditat i atenció personalitzada als nostres usuaris. Aquest servei de perruqueria al centre està dissenyat per satisfer les necessitats dels nostres residents, contribuint no només al seu cura personal, sinó també al seu benestar emocional i autoestima.

El nostre experimentat equip d'estilistes es fa càrrec de proporcionar serveis de perruqueria adaptats a les preferències individuals de cada usuari. Això inclou talls de cabell, pentinats, serveis de color i altres tractaments capil·lars. Ens esforcem per crear un ambient agradable i relaxant on els usuaris puguin gaudir d'una experiència de perruqueria positiva i confortable.

La disponibilitat d'aquest servei al mateix centre elimina la necessitat de desplaçar-se a altres llocs per al cura capil·lar, simplificant i millorant l'accessibilitat per als nostres usuaris. A més, reconeixem la importància de la perruqueria no només com a part de la rutina de cura personal, sinó també com una oportunitat per al gaudi i la interacció social.

En resum, el nostre servei de perruqueria al centre de dia reflecteix el nostre compromís amb l'atenció integral, oferint als nostres usuaris no només comoditat pràctica, sinó també el plaer de sentir-se ben cuidats i atesos en tots els aspectes del seu benestar.

PELUQUERÍA

En nuestro centro de día, ofrecemos un servicio de peluquería ubicado directamente en nuestras instalaciones, brindando comodidad y atención personalizada a nuestros usuarios. Este servicio de peluquería en el centro está diseñado para satisfacer las necesidades de nuestros residentes, contribuyendo no solo a su cuidado personal, sino también a su bienestar emocional y autoestima.

Nuestro experimentado equipo de estilistas se encarga de proporcionar servicios de peluquería adaptados a las preferencias individuales de cada usuario. Esto incluye cortes de pelo, peinados, servicios de color y otros tratamientos capilares. Nos esforzamos por crear un ambiente agradable y relajante en el que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia de peluquería positiva y confortable.

La disponibilidad de este servicio en el mismo centro elimina la necesidad de desplazarse a otros lugares para el cuidado capilar, lo que simplifica y mejora la accesibilidad para nuestros usuarios. Además, reconocemos la importancia de la peluquería no solo como parte de la rutina de cuidado personal, sino también como una oportunidad para el disfrute y la interacción social.

En resumen, nuestro servicio de peluquería en el centro de día refleja nuestro compromiso con la atención integral, ofreciendo a nuestros usuarios no solo comodidad práctica, sino también el placer de sentirse bien cuidados y atendidos en todos los aspectos de su bienestar.

RESTAURANT

Al nostre centre de dia, ens enorgulleix oferir un servei integral de manutenció dissenyat per satisfer les necessitats nutricionals i alimentàries dels nostres usuaris. La nostra prioritat és garantir que cada individu rebi una alimentació equilibrada i adaptada als seus requeriments específics.

El nostre servei de manutenció es distingeix per la qualitat i diversitat de les opcions alimentàries que oferim. Treballem de prop amb nutricionistes per dissenyar menús nutritius i deliciosos que atenguin diferents preferències i necessitats dietètiques.

A més, ens esforcem per crear un ambient agradable i acollidor a les nostres instal·lacions perquè els usuaris gaudeixin de les seves menjades. La socialització és un component important del nostre servei de manutenció, ja que compartim moments de menjar com a oportunitats per fomentar la interacció i la companyonia entre els participants.

Entenem la importància de l'alimentació no només com un aspecte vital per a la salut física, sinó també com una experiència placentera i social. Per això, el nostre servei de manutenció no només busca satisfer les necessitats nutricionals, sinó també contribuir al benestar general dels nostres usuaris.

En resum, el nostre servei de manutenció al centre de dia se centra en proporcionar una alimentació equilibrada, variada i adaptada, creant un entorn propici per gaudir de les menjades i promoure la connexió social entre els nostres usuaris.


RESTAURANTE

En nuestro centro de día, nos enorgullece ofrecer un servicio integral de manutención diseñado para satisfacer las necesidades nutricionales y alimenticias de nuestros usuarios. Nuestra prioridad es garantizar que cada individuo reciba una alimentación equilibrada y adaptada a sus requerimientos específicos.

Nuestro servicio de manutención se distingue por la calidad y diversidad de las opciones alimenticias que ofrecemos. Trabajamos en estrecha colaboración con nutricionistas para diseñar menús nutritivos y deliciosos que atiendan a diferentes preferencias y necesidades dietéticas.

Además, nos esforzamos por crear un ambiente agradable y acogedor en nuestras instalaciones para que los usuarios disfruten de sus comidas. La socialización es un componente importante de nuestro servicio de manutención, ya que compartimos momentos de comida como oportunidades para fomentar la interacción y el compañerismo entre los participantes.

Entendemos la importancia de la alimentación no solo como un aspecto vital para la salud física, sino también como una experiencia placentera y social. Por ello, nuestro servicio de manutención busca no solo satisfacer las necesidades nutricionales, sino también contribuir al bienestar general de nuestros usuarios.

En resumen, nuestro servicio de manutención en el centro de día se centra en proporcionar una alimentación equilibrada, variada y adaptada, creando un entorno propicio para disfrutar de las comidas y promoviendo la conexión social entre nuestros usuarios.


Transport
Transporte

Oferim un servei de transport des del domicili fins al centre de dia i viceversa, ja sigui de manera puntual o mitjançant una subscripció mensual. Ens assegurem de proporcionar opcions flexibles per adaptar-nos a les necessitats individuals dels nostres usuaris, garantint així una accessibilitat còmoda i fiable.

Ofrecemos un servicio de transporte desde el domicilio hasta el centro de día y viceversa, ya sea de manera puntual o mediante suscripción mensual. Nos aseguramos de proporcionar opciones flexibles para adaptarnos a las necesidades individuales de nuestros usuarios, garantizando así una accesibilidad cómoda y confiable.

Accessibilitat
Accesibilidad

El nostre centre està dissenyat sense barreres arquitectòniques i està completament adaptat per garantir l'accessibilitat de les persones amb discapacitat. Ens esforcem per proporcionar un entorn inclusiu que ofereixi comoditat i faciliti la participació plena de tots els nostres usuaris .

Nuestro centro está diseñado sin barreras arquitectónicas y completamente adaptado para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad. Nos esforzamos por proporcionar un entorno inclusivo que brinde comodidad y facilite la participación plena de todos nuestros usuarios.
 

Servei de Farmàcia
Servicio de Farmacia

Disposem d'un servei de farmàcia que ofereix la preparació de la medicació en sistema blister els set dies de la setmana, de dilluns a diumenge. Aquesta modalitat presenta diversos avantatges significatius. En primer lloc, facilita l'organització i el seguiment precís de la presa de medicaments, reduint el risc d'errors i assegurant l'adherència correcta al tractament.

Contamos con un servicio de farmacia que ofrece la preparación de la medicación en sistema blister los siete días de la semana, de lunes a domingo. Esta modalidad presenta diversas ventajas significativas. En primer lugar, facilita la organización y el seguimiento preciso de la toma de medicamentos, reduciendo el riesgo de errores y asegurando la adherencia correcta al tratamiento.