GESTIÓ DEL TEMPS

DURADA: 16 hores

OBJECTIU GENERAL: Gestionar de manera eficaç el temps

professional i personal, a partir de la modificació d’hàbits i del

coneixement i de l’ús de nous models d’actuació, suports

instrumentals, processos i metodologies de treball, i valorar la pràctica

de la delegació i l´ús de sistemes de planificació del temps.

CONTINGUTS:

1. El treball en equip:

1.1 Les 5 C del treball en equip

1.2 La comunicació eficient en la presa de decisions

1.3 Les relacions de poder en la presa de decisions

1.4 Delegació de tasques: la Matriu de Covey

2. El temps com a recurs:

2.1 El temps

2.2 La modificació d’hàbits

2.3 El treball per objectius

2.4 La roda de Deming

3. Suports per a la gestió del temps:

3.1 La priorització de tasques

3.2 La planificació

3.3 Seguiment, control i avaluació del treball

4. La conducció de REUNIONS:

4.1 Reunions eficients

4.2 Tipus de personalitats a l’equip

4.3 Briefings

4.4 Reunions Creatives

5. Els lladres del temps:

5.1 Els lladres interns: identificació i gestió

5.2 Els lladres externs: identificació i gestió

6. Tractament d’activitats d’alt i baix rendiment:

6.1 Les activitats d’alt rendiment

6.2 Les activitats de baix rendiment

6.3 Organització de la jornada

7. La Delegació i la distribució de feines:

7.1 Beneficis de delegar

7.2 Tasques delegables i no delegables

7.3 Metodologia de la delegació

7.4 Com afrontar dificultats a l’hora de delegar

8. Control de l’ús del propi temps:

8.1 El registre de com s’utilitza el temps

8.2 L’anàlisi de com s’utilitza el temps

8.3 La reprogramcació del temps

9. Pràctiques:

9.1 Personalitat i manera de gestionar el temps

9.2 Autodiagnòstic de les relacions amb el temps

9.3 Lladres del temps

9.4 Model per a la creació de nous hàbits personals